Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van de website wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Doel van de website

De website is :

  • Een bron van informatie over digitalisering van de federale overheid en de verschillende initiatieven die hieromtrent genomen worden.
  • Een initiatief van de FOD Beleid en Ondersteuning – DG Digitale Transformatie

De informatie op de website of op de websites waarnaar wordt verwezen, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, dient u hiertoe steeds de bevoegde diensten te raadplegen. Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten kunnen worden beschouwd. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke teksten. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst heeft de officiële en in het Belgisch Staatsblad gedrukte tekst steeds voorrang.

Inhoud en beschikbaarheid van de website

De federale overheid levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de federale overheid de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De federale overheid levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan de federale overheid niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan u de betrokken dienst contacteren. Indien deze u niet bekend is kan u zich wenden tot de beheerder van de website. In dat laatste geval zal de beheerder u naar de juiste dienst verwijzen.

De website kan links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarover de federale overheid geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. De federale overheid aanvaardt geen aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van inhoudelijke controle uitoefent. De federale overheid kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Copyrights

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via de website vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn : beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

De federale overheid en/of anderen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website . Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen

Privacy

Iedere bezoeker van onze website laat informatie over zichzelf na. Deze hoeveelheid informatie verschilt naarmate de handelingen die worden verricht. We houden ons aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten ervan (“de Privacy Wet”).

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan de website kunnen permanent bewaard worden en anoniem. De gebruiker kan, bijvoorbeeld om zich in te schrijven, gegevens verstrekken. Gebruikers kunnen ten alle tijde de verstrekte gegevens wijzigen. We kunnen vragen om de wijziging op door ons voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

We zijn gerechtigd om de inhoud van deze disclaimer te wijzigen zonder dat de bezoeker of gebruiker op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf verwijderen of cookies af te wijzen  vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij u de instructies van uw internetbrowser te consulteren.

/sites/default/files/2018-01/smartphone.jpg
#F8CAA5